Videregående skole

Elever i videregående skole i Østfold kan få gratis skoleskyss hvis de bor langt fra skolen, eller har spesielle behov for transport.

Her finner du skoleskyssbrosjyren for Østfold med informasjon om rettigheter, søknad, skolekort, klageadgang, kontaktinformasjon og mye mer.

 

Hvem har rett til gratis skoleskyss?

Opplæringslovens gir deg rett til fri skoleskyss dersom:

  • du har mer enn 6 km gangavstand hver vei mellom hjem og skole (fastsatt ved kartmåling)
  • du har en funksjonsnedsettelse for en kortere eller lengre periode, og har et dokumentert behov for skoleskyss – uavhengig av avstand til skolen.
  • du er utplassert og utplasseringen er en obligatorisk del av undervisningen (forutsatt at du har mer enn 6 km mellom hjem og utplasseringssted).

 

Elevens bosted

Bosted regnes som den adressen eleven er registrert på i folkeregisteret. Bor eleven to steder, har han⁄hun krav på gratis skyss mellom skolen og begge hjem, når barnet bor tilnærmet lik tid hos hver av foreldrene. Dette gjelder også elever som bor i fosterhjem eller lignende.

 

Automatisk beregning

Retten til gratis skoleskyss avgjøres av hvor langt unna du bor skolen. Dette beregnes automatisk, og du trenger ikke søke. Du kan søke om unntak fra 6 km–regelen ved spesielle behov. Du må da ta kontakt med skolen.

 

Om skoleskyssen

Østfold kollektivtrafikk tilbyr skyss mellom hjem og skole til skolens vanlige start– og sluttider med rimeligste rutegående,offentlige transportmiddel. Du må regne med en rimelig gangavstand mellom hjem og nærmeste holdeplass.

 

Skolekort

Ved skolestart vil de fleste elevene i videregående skoler motta et elektronisk skolekort som brukes som skolebevis, lånekort på skolebiblioteket og som busskort. Skolekortene deles ut til elevene i løpet av de første skoleukene.

 

Ikke krav på gratis skoleskyss?

Elever som ikke har rett til fri skoleskyss, kan bruke skolekortet som et vanlig busskort og fylle på f.eks. Østfoldbillett Ungdom eller reisepenger. Prisen vil være som vanlig, men du slipper kortkostnaden på kr 50,–.

Østfoldbillett Ungdom gjelder for barn og ungdom under 20 år. Pris kr 100,– for 7 dager, kr 300,– for 30 dager og kr 1500,– for 180 dager.

 

Tilrettelagt skoleskyss

Tilrettelagt skyss benyttes i en periode eller permanent når eleven har en funksjonshemming, midlertidig skade eller sykdom som gjør at det er nødvendig med transport for å komme til og fra skolen.

Behovet for skyss må dokumenteres med helseattest⁄funksjonserklæring fra lege. Denne leveres til skolen, som søker på vegne av eleven.

 

Begrensninger i skyssansvaret

Det gjøres oppmerksom på at fylkeskommunens transportansvar er begrenset til å tilrettelegge for skyss mellom hjem og skole. Skyss til fritidsaktiviteter, trening, støttekontakt eller lignende faller utenfor fylkeskommunens skyssansvar. Det kan tilrettelegges for skyss til avlastningshjem etter søknad vedlagt vedtak fra elevens hjemkommune.

 

Klager eller spørsmål

Ved spørsmål om retningslinjer, vedtak og klagesaker, kan du ta kontakt med saksbehandler i Samferdselsseksjonen på tlf 69 11 70 00. Du kan også sende en epost til sentralpost@ostfoldfk.no.

For informasjon og spørsmål om skysstilbudet (hentetider, transportør osv.), kan du ta kontakt med Østfold kollektivtrafikk på tlf 69 12 54 70. Du kan også sende en epost til skyss@ostfoldfk.no.

 

Retningslinjer

Retningslinjer for Østfold finner du her.

 

Skoleskyss er en lovpålagt oppgave som reguleres av Lov om grunnskolen og den videregående opplæringen (Opplæringsloven) av 17. juli 1998 nr 61 med tilhørende forskrifter. I tillegg har Fylkestinget vedtatt lokale retningslinjer som gjelder for Østfold.

 


Publisert 6. september 2016. Sist oppdatert 25. januar 2017